Ochrona środowiska

Kopalnia Konin od wielu lat prowadzi działania proekologiczne, minimalizujące niepożądane skutki eksploatacji złóż. Z tytułu swojej działalności wypłaca także przewidziane prawem rekompensaty.

Obszar inwestycji obejmuje zwykle kilka gmin, a nawet powiatów. Tak rozległy teren wymaga ścisłego współdziałania z licznymi samorządami, z którymi kopalnia prowadzi konsultacje i zawiera uzgodnienia dotyczące czasowych wyłączeń obszarów rolnych lub leśnych czy przebudów infrastruktury.

Ochrona wód

Wydobycie węgla brunatnego wymaga odwodnienia złoża i odprowadzenia znacznych ilości wód podziemnych i powierzchniowych. Wody odkrywkowe kierowane są do rowów odwadniających i dalej do kanałów oraz rzek. Kopalnia odprowadza wody zgodnie z otrzymanymi pozwoleniami wodnoprawnymi i dotrzymuje wszystkich warunków tych pozwoleń.

W celu określenia wpływu odwodnienia złoża na otoczenie prowadzony jest monitoring środowiska wodnego. Polega on na wykonywaniu systematycznych obserwacji i pomiarów poziomów wodonośnych za pomocą sieci piezometrów, wykonywane są także pomiary przepływu w naturalnych ciekach wodnych. Jakość odprowadzanych wód kontrolują wojewódzkie służby ochrony środowiska. Badania wykonywane są w sposób systematyczny. Wyniki przeprowadzanych kontroli wskazują, że jakość odprowadzanej wody jest zgodna z obowiązującymi normami i nie występują przekroczenia żadnych parametrów.

Monitorowany jest także wpływ odwodnienia złoża na produktywność gleb w rejonie oddziaływania odkrywki, w tym celu wykonywane są badania gleboznawcze przed rozpoczęciem odwodnienia i udostępnieniem złoża oraz w czasie jego eksploatacji.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Kopalnia Konin posiada wymagane decyzje ustalające dopuszczalną emisję zanieczyszczeń do powietrza i na bieżąco przestrzega ich postanowień.

Ochrona przed hałasem

Źródłem hałasu w odkrywkowej eksploatacji węgla są koparki i zwałowarki pracujące w wyrobisku oraz urządzenia wykorzystywane do transportu urobku. Hałas występuje w odległości średnio od kilku do kilkuset metrów od wyrobisk górniczych, jednak obszary otaczające odkrywkę to z reguły tereny bez zabudowy mieszkalnej.