Wpływ na otoczenie

Wpływ odkrywkowej działalności górniczej na otoczenie jest duży, ale tymczasowy. Kopalnia Konin dokłada starań, by minimalizować skutki wpływu na środowisko. Przez ponad 70 lat działalności kopalni, mimo intensywnej eksploatacji węgla brunatnego z kilku odkrywek, w naszym regionie zostało wyznaczonych wiele obszarów Natura 2000, rezerwatów i parków krajobrazowych. Ich istnienie jest dowodem na to, że działalność górnicza nie ma tak negatywnego wpływu na otoczenie, jak sądzą jej  przeciwnicy.

Obowiązujące obecnie bardzo rygorystyczne przepisy sprawiają, że należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty planowanej inwestycji.

W tym celu, w trakcie eksploatacji węgla i działalności odkrywki, a także po zakończeniu wydobycia, kopalnia będzie prowadziła wszechstronny monitoring środowiska. Obserwacje i analizy obejmą monitoring wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleb, opadów, jakości powietrza, emisji hałasu, osiadania terenów oraz monitoring flory i fauny. Działania te stanowić będą kontynuację obecnie prowadzonych zabiegów, które zostaną rozszerzone o nowe punkty monitoringowe. Przykładowo pomiar jakości wód powierzchniowych jest obecnie prowadzony w 38 punktach na różnego rodzaju ciekach, rowach melioracyjnych i jeziorach.

Dla funkcjonowania odkrywki Ościsłowo zostanie wprowadzony monitoring w 10 dodatkowych miejscach.

Kopalnia na bieżąco prowadzi monitoring wód podziemnych za pomocą sieci obejmującej 197 piezometrów.

Dla odkrywki Ościsłowo wprowadzonych zostanie dodatkowo około 40 nowych piezometrów.

Sprawozdania z tych obserwacji są corocznie opracowywane przez kopalnię i przekazywane właściwym organom ochrony środowiska.

Po zakończeniu eksploatacji odkrywki zostanie przeprowadzona rekultywacja terenu. Polegać ona będzie na formowaniu i plantowaniu skarp i wierzchowin zwałowisk, formowaniu i profilowaniu skarp wyrobiska końcowego. Plantowaniu zostają poddane także tereny pomocnicze, czyli pasy infrastruktury technicznej, zbudowane zostają rowy odwadniające i drogi rekultywacyjne, wyznaczone dukty leśne. Następny etap stanowi rekultywacja biologiczna prowadzona w kierunku rolnym i leśnym. Przez cały czas wykonywane są pomiary i prace geodezyjne, prowadzona jest także klasyfikacja gleboznawcza.

Dane z monitoringu środowiska wodnego dla rejonu odkrywek PAK KWB Konin są publikowane przez IMGW Państwowy Instytut Badawczy oddział we Wrocławiu oraz Dział Zarządzania Siecią Pomiarowo-Obserwacyjną Sekcję Ekspertyz w Poznaniu w rocznikach hydrologicznych i meteorologicznych. Dane te dotyczą zarówno obecnie eksploatowanych odkrywek, jak i tych będących w likwidacji.