FAKTY

Kopalnia spotyka się z wątpliwościami niektórych z Państwa oraz z nieprawdziwymi informacjami o ubocznych skutkach swojej działalności. Poniżej odpowiadamy na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z funkcjonowaniem kopalni.

Wpływ kopalni węgla brunatnego na krajobraz

Kopalnie odkrywkowe jedynie czasowo przekształcają środowisko z terenów rolniczych i leśnych w teren górniczy. Po wyeksploatowaniu złoża przeprowadzana jest pełna rekultywacja terenu. Decyzje o kierunku rekultywacji podejmują władze lokalne. W zależności od potrzeb mieszańców i lokalnej gospodarki miejsce po byłej odkrywce może być przekształcone w tereny rolnicze, leśne, rekreacyjne, wodne itp.

Kopalnia odkrywkowa a uprawa ziemi

Nie ma żadnych przeszkód, by w okolicach funkcjonującej kopalni odkrywkowej prowadzona była uprawa ziemi, a nawet szersza działalność rolnicza. Po zakończeniu wydobycia, w ramach rolniczego zagospodarowania terenów pokopalnianych, przygotowuje się tereny pod grunty rolne, użytki zielone, sady i ogrody. Znane są przykłady rekultywacji, w wyniku której gleby zyskały wyższe, niż pierwotne, klasy bonitacyjne. Tereny poodkrywkowe można odtworzyć także w kierunku hodowli zwierząt.

Jakość powietrza w okolicach kopalni odkrywkowej

Emisja pyłu w przypadku kopalni odkrywkowych z natury jest niewielka i przypomina pylenie ziem podczas prac polowych w okresach suchych. Nawet tak ograniczona emisja pyłu dotyczy praktycznie samego wyrobiska odkrywki, a nie jej okolic. Wykorzystanie na obszarze wyrobiska najnowocześniejszego sprzętu (zraszaczy) pozwala skutecznie zredukować ewentualne pylenie.

Wpływ kopalni węgla brunatnego na zdrowie człowieka

Nie ma żadnych wiarygodnych informacji na temat zwiększenia ryzyka zachorowań w wyniku sąsiedztwa kopalni odkrywkowej, która jest najbardziej naturalną formą eksploatacji surowca. Do jego wydobycia nie stosuje się środków chemicznych czy innych czynników obcych mogących skazić środowisko. Również zagrożenie wypadkami i ich skutkami w przypadku kopalni odkrywkowej jest istotnie mniejsze w porównaniu do innych form pozyskiwania surowców i energii, np.: kopalni podziemnych, farm wiatrowych czy elektrowni atomowych. Kopalnie odkrywkowe nie emitują szkodliwych dla zdrowia substancji.

Troska o glebę i roślinność

W miejscu wydobycia węgla brunatnego czasowo usuwana jest pierwotna gleba i szata roślinna. Funkcjonowanie kopalni odkrywkowej ma niewielki wpływ na ziemię i florę znajdującą się w okolicy. Co więcej, zgodnie z polskim prawem kopalnie zobowiązane są do zabezpieczenia okolicznego środowiska przed jakimikolwiek negatywnym wpływem. Po zamknięciu kopalni na jej terenie prowadzone są prace rekultywacyjne mające na celu docelowe ukształtowanie krajobrazu i przywrócenie jakości gleby.

Kopalnia nie zagraża lasom, parkom krajobrazowym, rezerwatom

Kopalnia odkrywkowa podejmuje starania, by maksymalnie chronić tereny leśne i obiekty cenne przyrodniczo. Po zakończeniu eksploatacji na terenach poodkrywkowych zostaną przeprowadzone prace rekultywacyjne obejmujące również zalesianie. Funkcjonowanie kopalni odkrywkowej nie ma wpływu na znajdujące się w okolicy lasy. Przykładem może być rejon kopalń węgla brunatnego Bełchatów czy Adamów, a także Konin, gdzie w najbliższym sąsiedztwie eksploatowanych od 70 lat złóż węgla brunatnego współistnieją Puszcza Bieniszewska z licznymi rezerwatami m.in. rezerwatem ptactwa wodnego oraz obszar Natura 2000.

Kopalnia odkrywkowa nie generuje zwiększonej ilości odpadów

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego nie wytwarza odpadów w rozumieniu potocznym. Zdejmowany nadkład (warstwy ziemi) składowany jest najpierw w sąsiedztwie kopalni w formie wzniesienia, a od momentu rozpoczęcia wydobycia zdejmowany nadkład służy do wypełnienia pustki poeksploatacyjnej jako materiał najbardziej naturalny z możliwych. Zwałowisko zewnętrzne w zależności od uzgodnionego z samorządami kierunku rekultywacji może być wykorzystane do powstania, np. lotniska, terenów rekreacyjnych, sportowych lub może stanowić dogodne miejsce do lokalizacji farm wiatrowych.

Ochrona przed wysuszeniem terenu, stepowieniem stoków, łąk i wyginięciem drzewostanu

Zjawisko suszy hydrologicznej obserwowane jest od wielu lat – między innymi – w rejonie Wielkopolski, nawet bez związku z jakąkolwiek eksploatacją górniczą. Uzyskanie dostępu do wód głębinowych z odwadniania kopalni może być szansą na wprowadzenie do systemu melioracyjnego rolnictwa dodatkowych zasobów wodnych, których nie można pozyskać w wystarczającej ilości z opadów atmosferycznych. Dostęp do dodatkowego źródła wody poprawi nawodnienie upraw i zwiększy ich wydajność.

Kopalnia odkrywkowa przeciwdziała hałasowi w okolicy

Maszyny i urządzenia wykorzystywane do eksploatacji i transportu węgla są źródłem hałasu, który występuje w odległości od kilku do kilkuset metrów od wyrobiska. Kopalnia na bieżąco wykonuje pomiary emitowanego hałasu oraz podejmuje działania w celu obniżenia jego poziomu. Temu służy montowanie urządzeń wygłuszających pracę maszyn oraz tworzenie pasów zieleni i wałów ziemnych stanowiących ekrany akustyczne, ograniczające emisję hałasu do poziomu odpowiadającego stosowanym normom.

Badanie poziomu hałasu

Kopalnia odkrywkowa dba o drogi i rozwija infrastrukturę drogową

Zgodnie z obowiązującym prawem geologicznym i górniczym wszelkie szkody spowodowane przez przedsiębiorcę muszą być przez niego usuwane na jego koszt. Dotyczy to również infrastruktury sieciowej, np. elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej czy drogowej. Stąd też drogi, które uległy zniszczeniu podczas eksploatacji, są odtwarzane najczęściej w znacznie wyższej klasie, niż były uprzednio. W procesie planowania kopalni projektowane są również dodatkowe odcinki dróg.

Przykładem może być trasa w pobliżu Kleczewa łącząca miejscowość Kaliska z Wielkopolem, stanowiąca fragment drogi powiatowej 3180P, zbudowany zamiast zlikwidowanego odcinka Kaliska – Roztoka. Podczas budowy zastosowano nowoczesną technologię stabilizacji, która sprawia, że droga jest wyjątkowo trwała. Na całej długości 4-kilometrowej trasy powstała ścieżka pieszo-rowerowa.

Fragment drogi powiatowej 3180P

Podatki płacone przez kopalnię to dochód głównie dla gminy

Budżet gminy będzie zasilany przez dochody z podatków od kopalni. Chodzi między innymi o podatki od nieruchomości czy opłaty eksploatacyjne. To nawet kilka-kilkadziesiąt milionów złotych, które później władze samorządu będą mogły rozdysponować według potrzeb mieszkańców i miejscowości. Dzięki temu tzw. gminy górnicze należą do najbogatszych gmin w Polsce.

Umożliwienie rozwoju gminy w kierunku agroturystyki

Kopalnie odkrywkowe, w tym firmy zewnętrzne pracujące przy kopalni, dają pracę okolicznym mieszkańcom, jak również osobom, które przyjadą w poszukiwaniu pracy. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na wiele form usług, które wcześniej nie występowały bądź występowały w niewielkiej ilości. Obserwuje się również zwiększone zapotrzebowanie na usługi związane z zagospodarowaniem czasu wolnego, a więc rozwój agroturystyki, usług związanych z czynnym wypoczynkiem, kulturą, i oświatą. Powstanie odkrywki na tym terenie nie stanowi zatem zagrożenia, a wręcz przeciwnie – stwarza szansę rozwoju różnych branż i samej gminy.
Zagospodarowane obszary pogórnicze także dają szansę na powstanie nowych form działalności gospodarczej, mogą też stać się doskonałym miejscem czynnego wypoczynku mieszkańców. Przykładem jest Góra Kamieńsk w okolicy Bełchatowa ze stokiem narciarskim czy sztuczne jeziora, np. w gminie Przykona.

Na terenach pokopalnianych w Kleczewie, w miejscu odkrywki Jóźwin IIA, w 2013 roku powstał Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej. Jego centrum stanowi akwen z plażą, pływającymi pomostami i slipem do wodowania lekkich łodzi. W parku są także ścieżki rowerowe, trasy dla quadów, boiska, plac zabaw dla dzieci i park linowy dla palach.